Keď kupujem alebo predávam družstevný byt

 • jedná sa o prevod členských práv a povinností spolu s bytom,
 • dostaviť sa na sekretariát bytového družstva - prevodca - súčasný nájomca bytu (ak sú manželia tak obaja) a nadobúdateľ - budúci nájomca bytu (ak sú manželia tak obaja,
 • priniesť si občianske preukazy,
 • vyplniť dotazník, tlačivo dohody o prevode členských práv a povinností, podpisy zúčastnených strán overujú pracovníci družstva
 • odpísať stav meračov studenej vody, teplej úžitkovej vody, meračov tepla (ak sú v byte namontované)
 • dohodnúť sa, odkedy platí úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu nadobúdateľ  

Keď kupujem alebo predávam byt v osobnom vlastníctve

 • overiť si na katastrálnom úrade, kto je vlastníkom bytu a či na byte neviaznu ťarchy
 • spísať zmluvu o prevode nehnuteľnosti / kúpnu zmluvu a návrh na vklad do katastra
 • vlastník bytu si vyžiada od správcu bytu - bytového družstva vyhlásenie o tom, že má uhradené všetky úhrady za plnenia súvisiace s užívaním bytu a všetky preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv
 • kupujúci a predávajúci nahlásia zmenu vlastníka bytu u správcu - bytového družstva predložením kópie kúpnej zmluvy a rozhodnutia z katastra 
 • odpísať stavy meračov studenej vody, teplej úžitkovej vody a meračov tepla (ak sú v byte namontované)
 • dohodnúť sa odkedy platí úhrady za poskytované plnenia nadobúdateľ byt
 • taký istý postup platí v prípade zmeny vlastníka bytu formou darovacej zmluvy alebo zámennej zmluvy

Keď si chcem odkúpiť družstevný byt do osobného vlastníctva 

 • odkúpiť byt do osobného vlastníctva je možné k 30. 6. alebo k 31. 12. bežného roka
 • užívateľ bytu sa dostaví 2-3 mesiace pred uvedenými termínmi na sekretariát bytového družstva, vyplní podklady k vypracovaniu zmluvy o prevode bytu do osobného vlastníctva, predloží situačný plánik bytu
 • užívateľovi bude vypracovaná zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva a v pokladni vykoná úhradu zostatku anuity, ktorá sa rovná výške nesplateného investičného úveru, spolu s poplatkom za úkony potrebné k prevodu
 • po zaplatení anuity a podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami sa anuita prevedie banke, banka vystaví kvitanciu o splatení investičného úveru a bytové družstvo postúpi zmluvy na príslušný katastrálny úrad
 • príslušný katastrálny úrad povolí vklad do katastra nehnuteľností a každej zo zmluvných strán zašle o tom vyrozumenie 
 • nový vlastník bytu má povinnosť prihlásiť sa najneskôr do 31.1. nasledujúceho roka na Mestskom úrade ako platca dane z nehnuteľností

Keď chcem robiť rekonštrukciu bytu

Na sekretariáte treba podať žiadosť o povolenie rekonštrukcie bytu s krátkym popisom plánovaných prác a priložením nákresu predpokladaných úprav-vzor žiadostí nájdete v sekcii Dokumenty

bytové družstvo dá odpoveď s inštrukciami v závislosti od rozsahu plánovaných prác

 

Keď chcem opravu v byte pracovníkmi SBD

Pred každou požadovanou opravou treba na technický úsek predložiť dvojmo vyplnenú Žiadanku na vykonanie opráv, podpísanú zástupcom domu, táto slúži ako pracovný list aj skladová výdajka. Zástupca domu vyznačí, či pôjde o úhradu z fondu opráv, alebo úhradu samotným vlastníkom (užívateľom). Prosíme uviesť telefonický kontakt na osobu, ktorá sprístupní byt.

 

Čo robiť keď: