gallery/house_2
Stavebné  bytové  družstvo  rOžňavA
gallery/organy1
gallery/organy3
gallery/organy2

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva, riadi jeho činnosť. 

Pracuje v tomto zložení:

Michal Helcman - predseda

Ing. Zuzana Pavelková - podpredseda

Ing. Štefan Bašták - člen

MUDr. Andrej Breuer - člen

Miroslav Ščipák - člen

Darina Dubaiová Kováčová - člen

Ing. Juraj Ronec - člen

Ing. Eleonóra Popálená Šeblová - člen

Ing. Erika Šmelková - člen

                                        čítať viac »

Kontrolná komisia je kontrolným orgánom a je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva.  

Pracuje v tomto zložení:

 

Ing. Helena Bokrošová - predseda

Mária Repáňová - člen

Jozef Rusňák - člen

Mária Hlaváčová - člen

                                             čítať viac »

Samosprávu tvoria členovia družstva a nájomcovia družstevných bytov - v jednom stavebnom objekte, ktorý je zapísaný pod jedným súpisným číslom v katastri nehnuteľnosti.                                                                                          čítajte viac »  

Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva.  (§ 239 Obch. zák.)                                                  čítajte viac »  

Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov.

 

Orgány družstva môžu rokovať len o záležitostiach, ktoré podľa zákona a stanov družstva spadajú do ich pôsobnosti.

 

Orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov, pokiaľ stanovy neurčujú inak.

 

Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

 

Funkčné obdobie orgánov družstva je päť rokov.

Tvorba a správa webu: Ing. Erika Šmelková 

gallery/images333