PREDSTAVENSTVO

  • plní uznesenia ZD a zodpovedá mu za svoju činnosť,
  • riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré nie sú vyhradené inému orgánu,
  • rozhoduje o zlúčení, rozdelení a zrušení samospráv a o zriadení samospráv nebývajúcich členov,
  • vypracúva výročnú správu družstva,
  • volí a odvoláva zo svojich členov predsedu a podpredsedu,
  • schádza sa podľa potreby, najmenej 1-krát mesačne,
  • musí sa zísť do 10 dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov,
  • pre vážne porušovanie funkčných povinností môže pozastaviť výkon funkcie predsedu družstva do rozhodnutia zhromaždenia delegátov.

Navonok koná za predstavenstvo predseda, alebo podpredseda, len na základe riadne vopred prijatého uznesenia.

Iný člen predstavenstva môže konať len v rozsahu poverenia, ktoré vopred schváli predstavenstvo prijatím uznesenia.

Pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo a pre ktorý je zákonom predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.

Predstavenstvo môže do najbližšieho zhromaždenia delegátov pozastaviť plnenie prijatých uznesení, v prípade ktorých je dodatočne preukázateľne zistené, že sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami, alebo môžu spôsobiť škodu alebo inú ujmu.

O tejto skutočnosti je povinné informovať na najbližšom zhromaždení delegátov a navrhnúť rozhodnutie v tejto veci.