gallery/house_2
Stavebné  bytové  družstvo  rOžňavA

V rámci činnosti (komplexnej správy bytových domov) SBD Rožňava zabezpečuje pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov:

 • Pravidelné revízie plynových rozvodov, elektrických rozvodov, bleskozvodov, výťahov, protipožiarnych  zariadení v spoločných priestoroch, overovanie vodomerov na teplú vodu a studenú vodu v bytoch a nebytových priestoroch, príp. v spoločných priestoroch, overovanie meradiel tepla dodávaného na ústredné vykurovanie a pod.
 • Porevízne opravy plynových rozvodov a zariadení, elektrickej inštalácie a rozvodov, bleskozvodov, výťahov a protipožiarnych zariadení v spoločných priestoroch bytových domov.
 • Dodávateľsko-odberateľské vzťahy pre dodávku energií – studená voda, teplá voda, teplo pre ústredné vykurovanie a teplo na ohrev teplej vody do bytov vlastníkov, elektrická energia do spoločných priestorov a spoločných zariadení a pod.
 • Servis výťahov vrátane údržby a opráv dodávateľsky.
 • Prevádzku domových kotolní vo vlastníctve fyzických osôb.
 • Kontrola dodržiavania požiarno-bezpečnostných predpisov.
 • Investície, opravy a údržbu dodávateľskými subjektmi – právnické a fyzické osoby, po schválení vlastníkmi bytov.
 • Inžiniersku činnosť v spolupráci s orgánmi štátnej správy a samosprávy.
 • Poistenie bytového domu – spoločných častí a zariadení domu, ako aj súčasti spoločných rozvodov v jednotlivých bytoch – rozvody ÚK, studenej vody, teplej vody, kanalizácie.
 • Sleduje úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
 • Vymáha vzniknuté nedoplatky za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
 • Podáva návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok, ak je schválený nadpolovičnou väčšinou hlasov.
 • Spracováva nové predpisy úhrad za užívanie bytov z dôvodu úpravy štátom regulovaných cien a po vyúčtovaní nákladov za dodávku služieb.
 • Spracováva vyúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov.
 • Zabezpečuje všetky činnosti potrebné pre riadny výkon správy.
 • Iné činnosti, na ktorých sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú so zástupcami SBD Rožňava podľa platnej legislatívy.
 • Stavebné bytové družstvo Rožňava je spoločenstvom neuzatvoreného počtu osôb.
 • Vykonáva správu spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov a zabezpečuje služby súvisiace s užívaním bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb podľa uzatvorených zmlúv o výkone správy.
 • Činnosť SBD Rožňava je zabezpečovaná v súlade s platnou legislatívou SR a Zmluvou o výkone správy.
 • SBD Rožňava zabezpečuje ako správca na základe Zmluvy o výkone správy komplexnú správu bytových domov podľa platnej legislatívy, platných noriem a vnútro družstevných predpisov.
gallery/organy3

Poplatky za služby   >>>>>>>

gallery/43460603

Pohotovosť - č. tel.: 0915  926 862, 

!!!   len mimo pracovnej doby technického úseku  !!!:

(poruchy výťahov, rozvodov vody, elektroinštalácie a systémov vykurovania),

v mimoriadnych prípadoch: 0908 624 543

 

počas pracovnej doby volajte na telefónne číslo:  
                                                                   spojovateľka: 058/ 732 24 86 (87)