gallery/house_2
Stavebné  bytové  družstvo  rOžňavA

Postup pri obstarávaní tovarov a služieb

Postup výberových konaní pri správe bytového domu vykonávanej SBD Rožňava                      

Správca, Stavebné bytové družstvo Rožňava (ďalej len SBD Rožňava) podľa zákona NR SR č.205/2014 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) vykonáva správu spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov a zabezpečuje služby súvisiace s užívaním bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb (ďalej len Vlastníci) podľa uzatvorených zmlúv o výkone správy.

Aktuálne výberové konania:

Ukončené výberové konanie:

gallery/stiahnuť (1)
gallery/stiahnuť
gallery/images


SBD Rožňava je povinné vykonávať správu domu samostatne, v mene Vlastníkov a na ich účet.

V rámci správy domu zabezpečuje prevádzku domu, údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu, obstaráva tovary a služby (ďalej len Služby).

Podľa Zákona je SBD Rožňava povinné pri obstarávaní Služieb dohodnúť čo najvýhodnejšie podmienky v prospech Vlastníkov.
SBD Rožňava je pritom povinné riadiť sa platným rozhodnutím 2/3 väčšiny Vlastníkov o výbere zhotoviteľa.

Pri obstarávaní služieb, ktorých predpokladaný finančný náklad je vyšší ako 2000€, SBD Rožňava vykonáva výberové konanie na výber zhotoviteľa prác.

Rozsah služieb je schvaľovaný na schôdzi vlastníkov podľa Zákona.

Zápisnica zo schôdze Vlastníkov s platným uznesením a prezenčnou listinou alebo zápisnica z písomného hlasovania s platným výsledkom písomného hlasovania spolu s hlasovacími listinami sa doručí do SBD Rožňava.

Na základe rozhodnutia vlastníkov resp. požiadavky splnomocneného zástupcu vlastníkov bytov (SZVB) vypíše SBD Rožňava výberové konanie na výber dodávateľa požadovanej služby v mene Vlastníkov konkrétneho bytového domu.

Výberové konanie a výzvy na predloženie cenových ponúk zverejní správca na svojej webovej stránke s určením termínu na ich predloženie.

Do výzvy, ktorou je vypísané výberové konanie, SBD Rožňava uvedie:

 • Predmet výberového konania (ďalej Predmet)
 • Názov bytového domu,
 • Presnú špecifikáciu,
 • Predpokladaný termín realizácie Predmetu,
 • Informácia o termíne obhliadke Predmetu,
 • Termín doručenia ponuky na Predmet v zalepenej obálke,
 • Výzva na uvedenie údajov, ktoré musí ponuka obsahovať (cenu, platobné podmienky, záruka, ...)
 • Označenie obálky ponuky (NEOTVÁRAŤ ! – výberové konanie – Názov bytového domu, prípadne služby, o ktorú sa jedná)

Prevzatie podkladov na vypracovanie ponúk - na sekretariáte riaditeľky SBD Rožňava.

Prihlásenie uchádzačov do výberového konania - podpisom na listine prevzatia podkladov.

Podklady na vypracovanie ponúk:

 • výkaz výmer (slepý rozpočet) v tlačenej podobe
 • projektová dokumentácia predmetnej zákazky - len k nahliadnutiu 

Vypracované ponuky musia obsahovať:

 • Základné údaje uchádzača,
 • Doklad o podnikateľskom oprávnení – aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra (postačuje z internetu),
 • Doklad o odbornej spôsobilosti,
 • Licencia prípadne osvedčenie na vykonávanie Predmetu,
 • Referencie porovnateľných dodávok zrealizovaných uchádzačom, (nie v subdodávke pre iného dodávateľa), vyžadujeme uviesť kontakt na investora zrealizovaných dodávok,
 • Cenovú ponuku vrátane DPH v rozsahu stanovenom SBD Rožňava,
 • Rozpočet spracovaný podľa projektovej dokumentácie a „výkazu výmer“, vrátane rekapitulácie ceny Predmetu,
 • V prípade, že nie je spracovaná projektová dokumentácia a nie je spracovaný „Výkaz výmer“ rozpočet je spracovaný podľa požiadaviek uvedených v liste na vypísanie výberového konania alebo uvedených na obhliadke za účasti splnomocneného zástupcu vlastníkov bytov,
 • Doba realizácie,
 • Záručné podmienky,
 • Kontaktné osoby s uvedením e-mailu, telefónneho čísla.

Cena uvedená v ponuke je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť s výnimkou požadovaných a dohodnutých zmien kvalitatívnych alebo dodacích podmienok, schválených Vlastníkmi alebo splnomocnenými zástupcami vlastníkov bytov.
V cene musia byť uvedené všetky finančné náklady, sťažené podmienky, ktoré je možné pri realizácii očakávať a pod.

Pri posudzovaní ponúk sú dôležité parametre:

 • Cena Predmetu
 • Doba realizácie Predmetu
 • Kompletnosť ponuky
 • Referencie uchádzača
 • Záruka na Predmet
 • Dodržanie termínu doručenia ponuky

Svoje ponuky uchádzači doručia na sekretariát riaditeľky SBD Rožňava v zalepených obálkach osobne, poštou alebo kuriérom v termíne určenom na predkladanie ponúk.

Otváranie obálok je vykonané v kancelárii riaditeľky SBD Rožňava len komisiou v zložení:

 • Riaditeľka SBD Rožňava
 • Ekonomický námestník SBD Rožňava
 • Technický námestník SBD Rožňava
 • Predseda predstavenstva, alebo iný člen predstavenstva SBD Rožňava
 • Zapisovateľ
 • Otvárania obálok sa zúčastňuje aj splnomocnený zástupca vlastníkov bytov konkrétneho bytového domu, pre ktorý bolo výberové konanie vypísané.

V prípade neprítomnosti riaditeľa alebo ekonomického alebo technického námestníka SBD Rožňava, komisiu tvoria ich zástupcovia.

SBD Rožňava vyhodnotí cenové ponuky z výberového konania. Vyhodnotené cenové ponuky budú umiestnené vo vstupnej miestnosti (chodbe) jednotlivých vchodov konkrétneho bytového domu.

O výbere dodávateľa a rozsahu prác rozhodujú Vlastníci na schôdzi Vlastníkov alebo písomným hlasovaním podľa Zákona.
Zo schôdze Vlastníkov s prezenčnou listinou alebo z písomného hlasovania s hlasovacou listinou je spracovaná zápisnica s právoplatným uznesením podľa Zákona.

Pri vyhodnotení výberového konania SBD Rožňava skúma pri uchádzačoch či:

 • ponuka obsahovo a formálne zodpovedá podmienkam výberového konania,
 • majú príslušné podnikateľské oprávnenie na predmet alebo odbornú spôsobilosť podľa zákona,
 • na ich majetok nebol vyhlásený konkurz,
 • nebolo začaté konkurzné, alebo vyrovnávacie konanie,
 • nie sú ako fyzická alebo právnická osoba v likvidácii,
 • doručili ponuku v stanovenom termíne

Výsledok výberového konania na základe rozhodnutia Vlastníkov SBD Rožňava oznámi uchádzačom.

Úspešného uchádzača SBD Rožňava vyzve k predloženiu Zmluvy o dielo.

Ostatným uchádzačom bude oznámené, že vo výberovom konaní neuspeli.

Záver:

Ponuky uchádzačov sú predkladané bez finančných nárokov uchádzačov.

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

 

Rožňava, 18.12.2014

Vypracovala: Ing. Eleonóra Popálená Šeblová                                                                                             

gallery/otíznik
gallery/obrázek9
gallery/výkričník
gallery/fajka ok